SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mực thượng hạng (Vip) - kg

Mực lá một nắng

Cá Thiều Tẩm

Bò Khô Cục

Cá Nhồng Xiên Que

Bò khô Viên

Bào Ngư khô

Mắm Nam ô

Hải Sâm